ROAS beregning – den rigtige metode

Joakim Steenfos

8 mar, 2024
ROAS beregning – den rigtige metode

I denne artikle kigger vi på ROAS beregning – helt konkret dykker vi ned i:

 • Forståelse af ROAS
 • Nødvendige data for ROAS
 • Beregningsmetoder

Forståelse af ROAS

ROAS står for Return On Advertising Spend, og konceptet er essentielt for at vurdere effektiviteten af marketinginvesteringer – eller andet. Kernen i ROAS-beregningen er at kvantificere værdien, som er genereret gennem annonceringsudgifter. For virksomhedsejere og salgsdirektører er det indikativt for, hvorvidt hver investeret krone bidrager positivt til virksomhedens indkomst, hvilket gør det til en kritisk målestok for rentabilitet.

At mestre præcision i ROASberegning kræver en dybdegående forståelse af både direkte og indirekte afkast, samt anerkendelse af variable omkostninger, som kan influere på den endelige beregning. Dette nødvendiggør en komplet og nøjagtig dataindsamling og -analyse for at skabe et pålideligt beslutningsgrundlag.

Definition af ROAS

ROAS, eller Return On Advertising Spend, er et nøgletal for måling af indtjeningsgraden fra reklameudgifter.

For at beregne ROAS divideres indtjeningen genereret fra reklamekampagner med omkostningerne forbundet med disse kampagner. Resultatet er et ratio, der afspejler indtjeningsværdien pr. forbrugt reklamekrone.

En korrekt ROAS-beregning involverer både direkte salgsindtægter og de indirekte værdier skabt af reklamerne. Dette kunne inkludere brandværdi eller langsigtet kundetilfredshed, som også bidrager til samlet rentabilitet.

ROAS vs. andre nøgletal

Return On Advertising Spend (ROAS) er et specifikt nøgletal inden for marketing effektivitet, der måler udbyttet af annonceudgifter.

 1. ROI (Return on Investment) – Måler den generelle rentabilitet af en investering, ikke kun den reklamerelaterede.
 2. CPA (Cost Per Acquisition) – Omkostninger ved at opnå en ny kunde, hvilket ikke nødvendigvis relaterer direkte til annonceudgifter.
 3. CLV (Customer Lifetime Value) – Den samlede værdi en kunde bidrager med igennem hele relationens varighed, et nøgletal der transcenderer enkeltstående kampagner.
 4. CCR (Customer Conversion Rate) – Procentdelen af forbrugere som udfører en ønsket handling, såsom at gøre et køb, i forhold til det samlede antal besøgende.

Disse alternativer til ROAS kan give yderligere indblik i virksomhedens performance.

Nødvendige data for ROAS

For at beregne ROAS kræves nøjagtig information omkring de samlede annonceudgifter, et tal der skal inkludere alle kampagne-relaterede kostnader. Dette inkluderer køb af annonceplads, betaling til bureauer, samt udgifter til kreativt arbejde og teknisk opsætning. Uden en fuldstændig opgørelse over udgifterne kan ROAS-beregningen blive misvisende og føre til forkerte konklusioner omkring annoncens rentabilitet.

Indsamling af data

Indsamling af salgsdata er fundamentet for en nøjagtig ROAS-beregning.

 1. Etablering af en dataindsamlingssystem: Integrer platforme og processer, som automatisk indsamler salgsdata fra alle relevante kanaler i jeres markedsføring og salgsstrategi.
 2. Integration af CRM: Sikrer, at dit Customer Relationship Management-system (CRM) er integreret med salgs- og marketingsplatforme for fuld datakonsistens.
 3. Sporing af konverteringer: Benyt avancerede sporingsteknologier for at identificere og registrere online og offline konverteringer.
 4. Analyse af transaktioner: Gennemgå og kategoriser indtægter baseret på specifikke kampagner og annoncer for præcis attribution.
 5. Periodisk reconciliering: Udfører regelmæssig afstemning af data for at korrigere eventuelle fejl og sikre dataintegritet.

Disse trin sikrer en omfattende datafangst, som er kritisk for analysis.

Sporing af reklameudgifter

Eksakte reklameudgifter er essentielle for at vurdere effekten af markedsføringsinitiativer.

 • Detaljeret registrering: Dokumentér hver annonceudgift præcist og systematisk.
 • Teknologisk sporing: Udnyt teknologi som f.eks. cookies og tracking pixels for at spore interaktioner.
 • Integration med annonceplatforme: Sikr direkte forbindelser med platforme som Google Ads og Facebook Ads.
 • Tidsmæssig korrelation: Spor udgifter i relation til kampagneperioder for nøjagtig tidsmæssig sammenkobling.
 • Flere kanalers overvågning: Overvåg udgifter på tværs af alle markedsføringskanaler for at få et helhedsperspektiv.

Beregningsmetoder

I ROAS-beregningen er precision i datagrundlaget meget vigtigt. Det indebærer detaljerede optegnelser af direkte omkostninger, som er direkte kædet til hver enkelt reklameaktivitet. Det sikrer, at indtægter kan tilskrives korrekt til de specifikke marketingudgifter, hvilket giver et realistisk afkastningsbillede.

For at udlede en præcis ROAS, må man konsekvent indtage og analysere data for hver kampagne. Dette omfatter, men begrænser sig ikke til, direkte annonceudgifter samt tilknyttede omkostninger såsom bureauhonorar og teknologiomkostninger. Alt skal gennemgås med en finkæmmet kam for at sikre, at hver investering kan evalueres i dens korrekte kontekst.

Trin-for-trin beregning

Bestem reklameudgiftens omfang.

Ved udregning af ROAS starter vi med at nøje identificere de samlede omkostninger. Disse omhandler alt fra annonceringsbudget til sekundære udgifter som agenturhonorarer og værktøjer til datahåndtering, og fra disse vil vi kunne udlede de totale reklameudgifter, der skal i betragtning.

Indsaml data for genererede indtægter.

Dernæst må vi fastslå indtægterne som følge af reklameaktiviteterne. Det kræver et præcist tracking system som – ved brug af conversion tracking eller salgsdata – dokumenterer de indtægter, der direkte kan henføres til reklameindsatsen.

Divider indtægter med omkostninger.

Nu divideres de indsamlede indtægter med de totaliserede omkostninger for at finde ROAS-værdien. Denne udregning vil give os forholdet mellem indtægt og udgift, som efterfølgende kan udtrykkes som en multiplikator eller i procent.

Almindelige fejl ved beregning

 • Sammenblanding af variable og faste omkostninger kan forvanske det reelle ROAS-billede, hvilket gør ROAS-beregningen misvisende.
 • Undladelse af at indregne samtlige reklameomkostninger reducerer præcisionen i ROAS.
 • Overfladisk tracking af konverteringer fører ofte til en undervurdering af reklamens indvirkning og deraf følgende ROI.
 • Mange begår den fejl at overse værdien af gentagen købsadfærd, hvilket negligerer langsigtede indtægtsstrømme i ROAS-beregningen.
 • Et hyppigt overset område er fejlfortolkning af data, som opstår ved manglende sammenligning mellem forskellige reklamekanalers bidrag.

Har du nogle spørgsmål, eller vil du høre hvordan Radiant kan hjælpe dig?

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan booste dit salg eller optimere jeres salg, marketing og CS i HubSpot

Lignende webinarer

Måske er du også interesseret i…