Privatlivspolitik

Vi passer på dine data

Danish version below

When you visit our website, information about you is collected which is used to customize and improve our content and to increase the value of the ads appearing on the page. If you do not want information to be collected, you should delete your cookies (see guidance) and refrain from further use of the website. Below we have explained what information is collected, its purpose and which third parties have access to them.

Cookies

The website uses “cookies”, which are text files that are stored on your computer, mobile or similar with the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics and targeting ads. Cookies can not contain malicious code such as viruses. It is possible to delete or block cookies. See guidance: http://minecookies.org/cookiehandtering If you delete or block cookies, ads may become less relevant for you and appear more often. You may also risk that the website does not function optimally and that there is content that you can not access. The website contains cookies from third parties, which to varying degrees may include: Facebook, Google Analytics, Leedfinder

We also refer to that more from this list may be included Frequent third parties in digital advertising

Personal data

General

Personal data is any kind of information that can to some extent be attributed to you. When you use our website, we collect and process a number of such information. This happens for example by general access of content, if you sign up for our newsletter, participate in competitions or surveys, register as a user or subscriber, other use of services or make purchases through the website. We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographical location, and which pages you click on (interests). To the extent that you yourself give explicit consent thereto and enter the information yourself, we also process: Name, phone number, email, address and payment information. This will typically be in connection with setting up a login or when making a purchase.

Security

We have taken technical and organizational measures to prevent your information from being accidentally or illegally deleted, published, lost, deteriorated or otherwise coming to the attention of unauthorized persons, abused or otherwise treated in violation of applicable law.

Purpose The information is used to identify you as a user and show you the ads that are most likely to be relevant to you, to register your purchases and payments, and to be able to deliver the services you have requested, such as sending a newsletter. We also use the information to optimize our services and content.

Period of storage The information is stored for the period allowed by law, and we delete it when it is no longer necessary. The period depends on the nature of the information and the background of the storage. It is therefore not possible to give a general time frame for when information is deleted.

Disclosure of information

Data about your use of the website, which ads you receive and possibly click on, geographical location, gender and age segment, etc. are disclosed to third parties to the extent that these information are known. You can see which third parties are involved in the section on “Cookies” above. The information is used for targeting advertising. In addition, we use a number of third parties for storage and processing of data. These only process information on our behalf and may not use it for their own purposes. Disclosure of personal data such as name and email etc. will only take place if you give your consent. We only use data processors in the EU or in countries that can provide your information with adequate protection.

Insight and complaints

You have the right to be informed of the personal data we process about you. You can also at any time object to the use of the information. You can also revoke your consent to the processing of information about you. If the information processed about you is incorrect, you have the right to have them corrected or deleted. Inquiries about this can be sent to: jas [a] radiant.dk. If you want to complain about our processing of your personal data, you also have the opportunity to contact the Data Inspectorate.

Publisher

The website is owned and published by:

Radiant
Købmagergade 67, 4th floor

1150 Copenhagen

CVR no: 39080478

Email: jas [a] radiant.dk

Technical questions about cookies on WordPress websites can be addressed to Nicolai Sørensen (hej [a] nicolaisoerensen.dk).

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: jas [a] radiant.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Radiant
Købmagergade 67, 4.sal
1150 København
CVR nr: 39080478

Email: jas [a] radiant.dk

Tekniske spørgsmål omkring cookies på WordPress hjemmesider kan adresseres til Nicolai Sørensen (hej [a] nicolaisoerensen.dk).